.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/07/25ساعت 18 توسط   |نــــــــــــفــــــــــرت مقدس است .

نــــــــــــــفــــــــــــــرت خشم قلبهای محکم و نیرو مند است،تحقیر مبارزه جویانه ی کسانی که از حقارت وحماقت بیزارند .

 نــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــرت داشتن، دوست داشتن است،احساس کردن روح گرم وبخشاینده ی خود وزیستن در احتراز از چیزهای شرم آور و ابلهانه است...

من از اشخاص  بـــــی   مصرف  و  ضعیف مـــــــتــــــــنـــــــــفـــــــــــرم...

مناز اشخاصی که گله وار حرکت میکنند   مـــــــتــــــــنـــــــــفـــــــــــرم...

من از مسخره گرهای ناسالم ، از جوانان کوچکی که چون نمی توانند از وقار پدرشـــــان تـــــقــــلــیـــــد کنند بمــــسخرگـــــــی روی مـــی آورنــد   مـــــــتــــــــنـــــــــفـــــــــــرم...

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    مـــــــتــــــــنـــــــــفـــــــــــرم...

+ نوشته شده در یکشنبه 1389/03/23ساعت 9 توسط   |